شرکت زیست دریا پروران آناهیتا

تولید کودهای ارگانیک و پلیمرهای زیستی از ماکرو جلبک ها

(دستیابی به بیوتکنیک کشت و پرورش ماکرو جلبکهای دریایی برای اولین بار در ایران)

محصولات:

  • پنج محصول دانش بنیان شامل آگار، آلژینات و کاراژینان، آگارز، دو نمونه کود مایع و کود جامد جلبکی
  • تولید و تکثیر نشاء جلبکهای اقتصادی و کاربردی
  • کشت جلبک دریایی گراسیلاریوپسیز (Gracilariopsis persica)
  • آدرس وبسایت: http://www.iranseaweeds.com/
  •