مطلب انتخاب شده دیگر موجود نیست.

شرکت تبسم ساحل قشم

شرکت تبسم ساحال قشم

حوزه فعالیت : تکثیر وپرورش ماهیان زیستی آب شور

مدیر عامل محمد نیرومند