زیست فناوری بستری مناسب برای ثروت آفرینی در کشور است