دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری در میان پژوهش‌گران برتر و برگزیدگان بیست و سومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری در میان پژوهش‌گران برتر و برگزیدگان بیست و سومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی