جلسه گفتگوی سرپرست پارک زیست فناوری خلیج فارس و مدیر موسسه شیلات قشم به منظور استفاده بهينه از پتانسيل های موجود و ظرفيت ها و توانايي هاي علمي طرفین در حوزه صنایع نوین شیلاتی و توسعه بیوتکنیکهای تکثیر و پرورش آبزیان

جلسه گفتگوی سرپرست پارک زیست فناوری خلیج فارس و مدیر موسسه شیلات قشم به منظور استفاده بهينه از پتانسيل های موجود و ظرفيت ها و توانايي هاي علمي طرفین در حوزه صنایع نوین شیلاتی و توسعه بیوتکنیکهای تکثیر و پرورش آبزیان


جلسه گفتگوی سرپرست پارک زیست فناوری خلیج فارس و رئیس اداره شیلات و کشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم به منظور استفاده بهينه از پتانسيل های موجود و ظرفيت ها و توانايي هاي علمي طرفین در حوزه صنایع نوین شیلاتی، توسعه بیوتکنیکهای تکثیر و پرورش آبزیان و اجرای پروژه های تحقیقاتی مورد نیاز طرفین برگزار شد.

هدف اصلی این جلسه معرفی شرکتهای فناور در حوزه زیست دریا و استقرار و گسترش حمایت از آنان توسط پارک عنوان شد.