برگزاری نخستین هیئت اجرایی منابع انسانی مناطق 2 و 4 فناوری در سال 98 در پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم)

برگزاری نخستین هیئت اجرایی منابع انسانی مناطق 2 و 4 فناوری در سال 98 در پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم)


برگزاری نخستین هیئت اجرایی منابع انسانی مناطق 2 و 4 فناوری در سال 98 در پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم)