برگزاری دوره آموزشی آشنایی و مدیریت پورتال در پارک زیست فناوری خلیج فارس

برگزاری دوره آموزشی آشنایی و مدیریت پورتال در پارک زیست فناوری خلیج فارس


 

برگزاری دوره آموزشی آشنایی و مدیریت پورتال در پارک

روز سه شنبه مورخ 13/1/95 جلسه آموزشی سایت با حضور جناب آقای مهندس نادر جعفری از اساتید شرکت سپهر افزار ایرانیان در سالن کنفرانس پارک زیست فناوری خلیج فارس برگزار گردید.

این جلسه آموزشی به منظور افزایش توان علمی کارکنان پارک زیست فناوری خلیج فارس و با هدف آشنایی کارکنان با نکات کلیدی در خصوص امکانات ویژه پورتال چگونگی بکارگیری آنها برگزار گردید.