بازدید پارک زیست فناوری خلیج فارس از پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

بازدید پارک زیست فناوری خلیج فارس از پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس


رییس پارک زیست فناوری خلیج فارس به همراه هیأت همراه از پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس بازدید کردند

در ابتدای جلسه مدیر موسسات پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، مهندس محمد حسین زاده به ارائه توضیحات در خصوص فریندها و چشم انداز پارک پرداخت.

بعد از بازدید از ساختمان جوانه و بخش های مختلف ساختمان مرکز رشد گردآفرید، جلسه ای با حضور رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، دکتر مسعود ابراهیمی و معاون فناوری پارک، مهندس حامد ابراهیمی و معاون برنامه ریزی و توسعه پارک، مهندس محمد صادق سبط الشیخ انصاری به منظور تبادل نظر و بحث و گفتگو برگزار شد.