بازدید مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شرکت تابشگران تندرست قشم

بازدید مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شرکت تابشگران تندرست قشم 

بازدید مدیرکل اداره کل تجهیزات پزشکی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شرکت تابشگران تندرست قشم واقع در پارک زیست فناوری خلیج فارس

کارخانه تولید و ساخت شتابدهنده خطی پزشکی کشور در شرکت تابشگران تندرست قشم واقع در پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم مورد بازدید دکتر بیگلر مدیر کل اداره کل تجهیزات کشور و کارشناسان وی قرار گرفت.

دکتر بیگلر و همراهان  پس از توضیحات مدیران شرکت تابشگران تندرست قشم دکتر رجایی، مهندس پیدایش و دیگر همکاران طرح ساخت و تولید شتابدهنده خطی پزشکی، قول مساعد برای مجوز ورود به سرزمین اصلی دادند تا پس از اخذ تأییدیه های لازم جهت استفاده و کاربری در بیمارستان های کشور برای درمان بیماران سرطانی اقدامات لازم را انجام دهند.