بازدید علمی دانش آموزان دبیرستان نمونه دولتی خوارزمی قشم از پارک زیست فناوری خلیج فارس

 

جمعی از دانش آموزان دبیرستان نمونه دولتی خوارزمی قشم در تاریخ 11/8/95 از آزمایشگاه پارک زیست فناوری خلیج فارس بازدید بعمل آورند.

برنامة بازدید فرصتی را ایجاد کرد که دانش آموزان بتوانند از نحوة عملکرد وسایل آزمایشگاهی و فعالیتهای علمی و پژوهشی آن پارک آگاهی یابند.