بازدید علمی دانش آموزان دبیرستان نمونه دولتی خوارزمی قشم از پارک زیست فناوری خلیج فارس

بازدید علمی دانش آموزان دبیرستان نمونه دولتی خوارزمی قشم از پارک زیست فناوری خلیج فارس


 

جمعی از دانش آموزان دبیرستان نمونه دولتی خوارزمی قشم در تاریخ 11/8/95 از آزمایشگاه پارک زیست فناوری خلیج فارس بازدید بعمل آورند.

برنامة بازدید فرصتی را ایجاد کرد که دانش آموزان بتوانند از نحوة عملکرد وسایل آزمایشگاهی و فعالیتهای علمی و پژوهشی آن پارک آگاهی یابند.