بازدید رییس موسسه تحقیقاتی علوم شیلاتی کشور از پارک زیست فناوری خلیج فارس

بازدید رییس موسسه تحقیقاتی علوم شیلاتی کشور از پارک زیست فناوری خلیج فارس


رییس موسسه تحقیقاتی علوم شیلاتی کشور به همراه هیأت همراه از پارک زیست فناوری خلیج فارس بازدید کردند

دکتر بهمنی رییس موسسه تحقیقاتی علوم شیلاتی کشور از فعالیت های شرکت های فناوری مستقر در پارک بازدید بعمل آوردند