بازدید دکتر اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

بازدید دکتر اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی


 

بازدید دکتر اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و دکتر محمد پورکاظمی ریاست مؤسسة تحقیقات علوم شیلاتی کشور و هیئت همراه از پارک زیست فناوری خلیج فارس

در این بازدید دکتر آقامیری رئیس پارک زیست فناوری خلیج فارس به طور خلاصه بخش های مختلف پارک را معرفی کردند.

در ادامه مقرر گردید تفاهم نامه ای از سوی پارک زیست فناوری خلیج فارس و مؤسسه تحقیقات شیلات کشور به امضا برسد و در افق همکاریهای آینده ترسیم گردد.