بازدید دانشجویان رشته کشاورزی دانشگاه هرمزگان از پارک زیست فناوری خلیج فارس

بازدید دانشجویان رشته کشاورزی دانشگاه هرمزگان از پارک زیست فناوری خلیج فارس


 

 

جمعی از دانشجویان رشته کشاورزی دانشگاه هرمزگان به سرپرستی آقای دکتر قاسمی از اساتید گروه کشاورزی آن دانشگاه در تاریخ 26/2/95 از بخش کشت بافت پارک زیست فناوری خلیج فارس بازدید کردند.

در این بازدید 30 نفر از دانشجویان حضور داشتند و در خصوص نحوة تکثیر گیاهان زینتی درون شیشه ای  آشنا شدند.