آغاز به کار دومین جشنواره علمی سلمان فارسی (خندق)

آغاز به کار دومین جشنواره علمی سلمان فارسی (خندق)


 

دومین جشنواره علمی سلمان فارسی (خندق)

ارسال کتب، مقالات، اختراعات، طرح ها و ابتکارات محققین گرامی در حوزه ی پدافندغیرعامل از طریق تکمیل فرم شرکت در جشنواره و ارسال فایل های مربوطه به آدرس پست الکترونیکی جشنواره

آدرس پست الکترونیکی جشنوارهPdinfo@ihu.ac.ir

آخرین مهلت ارسال آثار تا تاریخ 10 مهرماه 1395

تاریخ داوری آثار: 30 مهرماه 1395

زمان برگزاری جشنواره 1 آبان ماه 1395

مکان برگزاری: تهران، اتوبان شهید بابائی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، سالن همایش های ملی اندیشه، از ساعت 8 صبح الی 17