معاونت پشتیبانی و اجرایی


• بخش اداری، مالی ، عمرانی