آگهی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران

پارک زیست فناوری خلیج فارس درنظر دارد اجرای عملیات موضوع این آگهی را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

موضوع مناقصه: اجرای عملیات تکمیل ساختمان اداری، پژوهشی پارک زیست فناوری خلیج فارس. به متراژ تقریبی 4500 مترمربع

محل اجرای پروژه: استان هرمزگان- جزیره قشم- کیلومتر13 جاده قشم به سوزا – پارک زیست فناوری خلیج فارس

مدت زمان اجرای کار: 12 ماه شمسی

برآورد تقریبی هزینه اجرای کار: 60 میلیارد ریال

شرایط پیمانکار: دارا بودن  گواهینامه صلاحیت پیمانکاری پایه 5 رشته ابنیه با ظرفیت کار آزاد

محل تامین اعتبارات: اعتبارات عمرانی

مهلت دریافت کاربرگهای اسناد ارزیابی: متقاضیان می‌توانند از تاریخ 14/11/1397 لغایت 22/11/1397 جهت دریافت اسناد ارزیابی مراجعه نمایند.

محل دریافت اسناد:  پیمانکاران واجد شرایط،می توانند طبق زمانبندی اعلام شده و ارایه اصل فیش واریزی به مبلغ 1.500.000 ریال  به شبای شماره 030100004001006203014822  بانک مرکزی (قابل واریز در کلیه شعب بانکها) بنام پارک زیست فناوری خلیج فارس (مبلغ واریز شده قابل برگشت نمی باشد) جهت دریافت اسناد ارزیابی به نشانی: هرمزگان، قشم، کیلومتر 13 جاده سوزا به قشم ، پارک زیست فناوری خلیج فارس مراجعه نمایند.

سایت الکترونیکی: www.pgbp.ir

محل و آخرین مهلت تحویل اسناد و مدارک: ساعت 14:00 مورخ 01/12/1397.

دریافت اسناد و تحویل مدارک هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت دعوت به مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

متقاضیان باید اسناد را بصورت پاکت لاک و مهر شده به واحد دبیرخانه تحویل نمایند.

 

ضمناٌ هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.